เมนูหลัก
เว็บบริการ

การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ

        คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้ผู้แทนรายงานผลหรือแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละกลุ่มที่ได้มีการจัดการความรู้ร่วมกันมา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์  อาจารย์ทินวุฒิ  ล่องพริก และ อาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา