เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรองคณบดี  ร่วมรายงานผลดำเนินงานในภาพรวมของคณะให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2  สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา