เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานของหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุม หารือแนวทางปฏิบัติงานของหัวหน้าสาขาวิชาและประธานหลักสูตร เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา