เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมแนวทางการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา