เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมงานพัฒนานักศึกษา

       อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมงานพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา