เมนูหลัก
เว็บบริการ

ที่ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมอาหารในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้

        อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นที่ปรึกษาการพัฒนานวัตกรรมอาหารให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP ประเภทอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ มันเทศพร้อมชงของกลุ่มมันเทศบ้านทับน้ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ และอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม ขนมไทยของกลุ่มขนมไทยป้ามะลิ โดย อาจารย์วชิรญา เหลียวตระกูล และซุปเห็ดตับเต่าของกลุ่มแปรรูปพัฒนารวมใจโดย ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ประจำปี 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ เป็นกรรมการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน