เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา