เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

      คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมุกดา  สุวรรณ์เจริญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปีพุทธศักราช 2562  เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร