เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือบุคลากรในการขอตำแหน่งทางวิชาการ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา