เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนอาจารย์ และหัวหน้าสาขาทราบ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา