เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมแนวทางการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา