เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมนำเสนอแผนการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอน

           ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนการปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอนและเสนอแนะแนวทางการร่วมพัฒนาโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา