เมนูหลัก
เว็บบริการ

เข้าหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

          ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  พร้อมด้วย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าหารือและลงพื้นที่เพื่อแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา