เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการ

        ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงบูรณาการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาจากการลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง มาจัดทำเป็นโจทย์งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชน หรือผู้ประกอบการอย่างแท้จริงด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และได้แผนงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อไป เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา