เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา

           ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและการทำนา กิจกรรมที่ 1 แรกนาและเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว พร้อมร่วมรับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีแรกนา โดย คุณปราณี นาคน้อม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วลงบนแปลงนา เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา