เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมการขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 และฟังบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี และ รศ.เจษฎา อิสเหาะ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา