เมนูหลัก
เว็บบริการ

สร้างขวัญและกำลังใจ

         ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมอาจารย์สาโรจน์  ยิ้มถิน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของคณะ ณ โรงพยาบาลพีรเวช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา