เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่และการจัดกิจกรรมภายใต้ MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนและหารือการจัดกิจกรรมภายใต้การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา