เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมทบทวนการกำหนดชื่อตำแหน่งกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมทบทวนการกำหนดชื่อตำแหน่งกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา