เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต้อนรับและพบปะเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ที่เข้ามาติดต่อขอคำปรึกษาคลินิกเทคโนโลยีการเกษตร (คลินิกสุขภาพพืช) ของสาขาวิชาพืชศาสตร์ เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเทียนโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ  สันติมิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา