เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก

       ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา