เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา

        สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา เพื่อเรียนรู้การจัดกิจกรรมนักศึกษาและนำไปพัฒนา ปรับปรุง วางแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562  โดยมี อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี  พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคอยกำกับดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาตลอดการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา