เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนคณะ

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนคณะ พร้อมพิจารณาประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563-2566 และกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะ ร่วมกับคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา