เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

          ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และบรรยายพิเศษเรื่องประสบการณ์และผลสำเร็จที่ได้รับจากสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.วสุ สันติมิตร  ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  และอาจารย์พิรุณ ชมศรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ/หน่วยงาน รวมถึงการเลือกหัวข้อโครงการ  การจัดทำโครงงานของแต่ละสาขาวิชา และให้คำแนะนำนักศึกษาในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน  อีกทั้งยังมีนักศึกษารุ่นพี่ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ จากการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา