เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา