เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะ

         คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ รวมทั้งปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนให้สวยงาม  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของคณะให้สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ แปลง 2 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา