เมนูหลัก
เว็บบริการ

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP) เข้ารับสมัครและสัมภาษณ์งาน

       บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์(CP) เข้ารับสมัครและสัมภาษณ์งานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ ในตำแหน่ง สัตวบาล และรับสมัครนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา