เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานฟาร์ม

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลงานฟาร์ม เพื่อหาแนวทางการบูรณาการงานฟาร์มเพื่อหารายได้ วางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการเพิ่มรายได้งานฟาร์ม และรายงานสถานการณ์โครงการงานฟาร์มในปัจจุบัน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา