เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บรรยายสรุปโครงการปรับปรุงพันธ์ข้าวโพดเทียน พร้อมนำเยี่ยมชมการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ข้าวโพด แปลงทดลองงานฟาร์มสาขาวิชาพืชศาสตร์ และแปลงเพาะเลี้ยงแมลง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา