เมนูหลัก
เว็บบริการ

การจัดการความรู้ (KM)

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร ประกอบด้วย ด้านผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ด้านวิจัย การวิเคราะห์แหล่งทุนภายนอก  และด้านบริการวิชาการ การเสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 8 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา