เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวันต์ เอี่ยมอาจ นายใบหยก  นุ่นคง และนายพีระพงษ์ ญาณะคำ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรม โดยมีอาจารย์วิเชียร ดวงสีเสน และอาจารย์พิรุณ ชมศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐภรณ์ สุภิเจ นางสาวอรนุช บุญล้ำ และนายอิทธิพล วงษ์เบาะ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 ในเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ