เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมการประกันคุณภาพนักศึกษา

      อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการประกันคุณภาพนักศึกษา  โดยมี ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสโมสรนักศึกษาและนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 320319 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา