เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อหารือแนวทางการปรับตัวของคณะ กรณีมีนักศึกษาลดน้อยลง  พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะได้แสดงความคิดเห็นและแนะแนวทางที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาของคณะให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 320317 ชั้น 3 อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา