เมนูหลัก
เว็บบริการ

การจัดการความรู้ (KM)

         อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านผลิตบัณฑิต  ด้านวิจัย  และด้านบริการวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะ รวมถึงการจัดเก็บองค์ความรู้มาเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา