เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

        อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ในหัวข้อเรื่อง พื้นฐานอาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  การเตรียมตัวก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ/ฝึกงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา