เมนูหลัก
เว็บบริการ

สาขาวิชาพืชศาสตร์ จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

          สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมการสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา