เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและวางแผน ด้านวิชาการและวิจัย ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ  พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล “คนดีศรีเกษตร”ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับ นางสาวสุภาพร จาตุวรรณ์ และมอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การลดการสูญเสียในสายการผลิตปลาทูน่าของ บริษัท เอส.เค ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้กับ น.ส.ณัฐภรณ์ สุภิเจ  น.ส.อรนุช  บุญล้ำ  และนายอิทธิพล วงษ์เบาะ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา