เมนูหลัก
เว็บบริการ

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

           อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงานสหกิจศึกษา ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา