เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงเรือนต้นแบบ

             รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และ คุณทวีวัฒน์ อารีย์พงศา ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานพัฒนาธุรกิจและคณะทำงานเครือข่ายราชมงคล ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงงานต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้ช่วยคณบดี และ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัยชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ