เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการทดสอบใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการทดสอบใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศด้านงานวิจัยของคณะให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งานสำหรับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา