เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมหารือการจัดทำแผนงานบริการวิชาการเพื่อหารายได้

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนงานบริการวิชาการเพื่อหารายได้  เพื่อพิจารณาผลการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและพิจารณาแผนงานบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา