เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

        อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ โครงการให้ความรู้ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา