เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานคณบดีเพื่อนำเทคโนโลยี Google Drive มาใช้พัฒนาระบบการบริหารจัดการการติดตามผลการดำเนินงานของคณะ  เพื่อให้บุคลากรปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา