เมนูหลัก
เว็บบริการ

สานฝันการศึกษา

     คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 50,000.- บาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 10 ราย ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อินทร์ศร  นายอดิเทพ หมื่นหาวงษ์  นางสาวเพชรมณี บุญพูล  นางสาวคัทลียา วงษ์นาค นางสาวสุภาพร จาตุวรรณ์  นางสาวณัฐณิชา วงษ์ทา  นางสาวณัฐจิราภรณ์ รัตนวรรณ  นางสาวกิตตินันท์ เปรมปรี  นางสาวปาริสา ถนอมผล นางสาวกนกวรรณ อยู่ปรางค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ