เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

           คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวณัฐภรณ์ สุภิเจ  นางสาวอรนุช  บุญล้ำ  และนายอิทธิพล  วงษ์เบาะ  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1  โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การลดการสูญเสียในสายการผลิตปลาทูน่าของ บริษัท เอส.เค ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่บูรณาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา