เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ  จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน  อาทิเช่น ความปลอดภัยสำหรับรถแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร  ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม  สำนักงานสาขาวิชา  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา