เมนูหลัก
เว็บบริการ

ค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส.ครั้งที่ 4

        ชมรม Food Tech อาสาเกษตรอยุธยา จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทในโครงการค่ายสร้างคน คนสร้างค่าย มทร.ส. ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และฐานฝึกอาชีพการแปรรูปกล้วยให้กับผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ เสียสละเพื่อสังคม รวมทั้งเสริมสร้างทักษะในการอยู่ร่วมกัน การวางแผนงาน การทำงานเป็นทีม การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในชนบท ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ และ ดร.ปวิชญา โภชฌงค์  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เป็นผู้ดูแลและควบคุมนักศึกษาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้