เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  ที่ได้รับรางวัลเข็มเงิน "พระพฤหัสบดี" ระดับภาค มอบโดย ศึกษาธิการจังหวัด  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา