เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำความสุข

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นำความสุข เพื่อนำนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วมการอบรมจิตใจ  อบรมคุณธรรม ศีลธรรม และการวิปัสสนากรรมฐาน  ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม อธิฐานจิตอันเป็นการยกระดับจิตใจให้ผ่องใส สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ให้อยู่ในศีลธรรม จริยธรรม อันนำไปสู่สังคมที่สงบสุขต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา