เมนูหลัก
เว็บบริการ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ นายจิระชัย  อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ  ด้านวิจัย  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นร่วมกันในด้านต่างๆ โดยมี คณบดี รองคณบดี  หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา